01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
(Knowledge of the Land)


ประวัติ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่ง แผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ การเรียนรู้คนต้นแบบ การสำนึกในความเป็น พลเมืองไทยพลเมืองโลก การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และการทำงาน สู่เป้าหมายภายใต้บริบทความสำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
รายการกิจกรรมที่ลงทะเบียนผ่านเว็บนี้ เป็นเพียงบางส่วนของกิจกรรมทั้งหมด นิสิตสามารถเข้าดูข้อมูลกิจกรรมทั้งหมด [ได้ที่นี่]
ทั้งนี้ หากนิสิตต้องการเข้าร่วมกิจกรรมใด หรือมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม ให้นิสิตติดต่อสอบถามกับหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบที่จัดกิจกรรม โดยตรง